Friday, May 19, 2017

Saturday, April 15, 2017

Monday, March 06, 2017

Rudolf Höss emlékiratai
Auschwitz parancsnoka voltam

Közreadja Martin Broszat

Előszó: Gellért Ádám;

A Rudolf  Höss és a magyar holokauszt című függelék fejezetet Kádár Gábor és Vági Zoltán írta.

JAFFA Kiadó, 2017

1961-ben jártam Auschwitzban. Ott kapható volt a KL Auschwitz című kiadvány, amely részleteket közöl Höss naplójából, valamint korabeli fényképeket is bemutat. Ezeket a szövegeket egyik rádióműsoromban is felhasználtam.

A kötet most magyarul is olvasható. Nehéz olvasmány...  Szinte megfejthetetlen, hogy egy tömeggyilkos, aki olykor elvágyódik a lágerből, a mészárlás aktív résztvevőjeként idilli parasztgazdálkodásról álmodik. Szülei papnak szánták, ő végülis katonai pályára került.

„A Führer parancsol, mi végrehajtjuk” - ez számunkra semmi esetre sem volt üres frázis, ezt mindenki komolyan gondolta.

Egy másik helyen: ki tudja előre átlátni, hogyan alakulnak az összefonódó emberi sorsok? Mi a helyes, mi a helytelen.

Megint másutt: szükség van a zsidóság megsemmisítésére, Németországért van szükség rá, azért, hogy utódainkat mindörökre megszabadítsuk legszívósabb ellenségeinktől.

Ezek tehát a fanatizálás állomásai.

Ami a legmegdöbbentőbb ebben a rémületes olvasmányban. Szerzője úgy írja le az iszonyú cselekedeteket, történéseket, mintha azok valamely békés munkahely tennivalói lettek volna...

A könyv részletesen megjeleníti az iparszerű mészárlás legapróbb történéseit, akár az előkészületeket, akár a végrehajtást, a gázkamrák tetején készült nyílásokon bedobott gázt, majd a holttestek égetését, a felhasználható maradványok értékesítését illetően.

Az Auschwitzban megyilkolt áldozatok közül minden harmadik magyar állampolgár volt, közel félmillió ember. S alig egy évvel a második világháború befejezése előtt!

Mi magyarok,... amikor őt olvassuk, talán magunkról is többet tudunk meg - írják az utószó szerzői.
~~~~~~~~~~~~~

P.S.  A könyv elolvasása egyértelmű magyarázatot ad arra, miért bűn az etnikai homogenitás kívánatosságáról beszélni. Nem lehet véletlen, hogy 1945, a világháború befejezése óta napjainkig magyar miniszterelnök ilyen kifejezést nem vett a szájára...

Sunday, March 05, 2017

Előkerült az archívumból...

 Randy Newman a "kifelejtett" költő

A  hetvennégy éves énekes-költő alig ismert mifelénk. Pedig versei - még a könnyedebbek is - filozófikusak, az ember kínjairól, félelmeiről, keserűségéről, az élet értelmetlenségéről szólnak.
Az 1972-es Sail Away című lemezéről idézek két opuszt, a nyersfordítást is mellékelem.

Az Úr éneke

Káin megölte Ábelt, Szet sem tudta miért
Mert ha Izrael gyermekei nem sokasodtak
Miért kellett egy gyermeknek is meghalnia?
Így hát megkérdezte az Urat
És az Úr szólt:

Semmi vagy te, kevesebbet érsz nekem,
Mint a legsilányabb kaktuszvirág,
Vagy a legsatnyább jukkafa
Amit csak találhatsz a sivatagban
Mert az ember azt hiszi: én vagyok ott.
Hát ezért szeretem az embert.

Rettentő ostobaság
Mocsok és szenny és nyomorúság
Csak nevetünk fenn az égben imáitokon
Hát ezért szeretem az embert.

Keresztények és zsidók együtt táboroznak
Buddhisták és hindik satellit tévén találkoznak
Felkapják négy legfőbb prófétájukat
És megszólalnak
És mondják: „Uram, elátkozott a világ,
Uram senki sem szabad,
A templomok, miket neked emeltem
A tengerbe omlottanak
Uram, mért nem törődsz velünk
mért nem akarod, hogy legyünk
És az Úr szólt
És az Úr szólt:

Felégetem a városaitokat – milyen vakok vagytok
Elveszem gyermekeiteket és azt mondjátok: áldottak vagyunk
Mindannyian őrültek vagytok hogy bennem van hitetek
Ezért szeretem az embert
Mert szüksége van rám
Ezért szeretem az embert
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vénember


Mindennek menni kell
Hallod-e? Hallasz-e?
Senki sem maradhat
Hallasz-e? Hallod-e?
Emlékezz vénember
Menni fog csak akard
Csak nyisd föl szemed
S nézd az elmenőket

Lenyugszik a nap vénember
A madarak tovaszállnak
Senki sem sirat vénember
Isten veled vénember

Tudom maradni szeretnél
De hiába kísérled
Itt vagyok akármint te
Isten veled vénember

Nincs isten hogy őrizzen
Hit nincsen csak hazugság
Nem kell már senki vénember
S te sem kellsz senkinek

Ne sírj vénember, ne sírj
Mindenki meghal

video

Saturday, March 04, 2017

Lábjegyzet az etnikai homogenitás-hoz

    "a hold ma oly kerek!" 


video

Tuesday, February 28, 2017

Az eltelt idő

nyomában? 

                       video

Monday, February 20, 2017

Szubjektív értelmezési gyakorlat... ?
ˇ
Rimbaud: A völgyben egy katona alszik
ˇ
SamTaylor-Wood Csendélet című installációjával

video

Sunday, February 19, 2017

Töredékes locsogás a „féleségekről”…

Évek óta szemlélgetjük a két oldal vetélkedését: egy mafla oldal és egy buta oldal párharcát – hitük szerint azért, mert népünk javát a másiknál jobban szorgalmazták volna. De sokszor kérdeztük: lehetett-e maflasággal vagy butasággal szolgálni valamely fontos ügyet? Mindenesetre a gimnáziumi önképzőkörből mindkét válfajt kitessékeltük – hozzá a korszakban meglehetős demokratikus felhanggal: miszerint sem maflák, sem buták nem vagyunk, ezért megkértük mafla és buta társainkat, hogy keressenek maflákat és butákat („világ maflái és butái egyesüljetek!”).

S ez teljesen jó lenne a világbéke szempontjából is.

Csakhogy a maflák és buták egyaránt ragaszkodtak maflaságukhoz illetve butaságukhoz, minek folytán fontosnak tartották, hogy az őket kifogásolókat valamiképpen felszámolják. Eleinte jogi keretek között használták a paragrafusok adta lehetőségeket, állandóan mondogatva, hogy miért ne lehetnének maflák illetve buták. S mi, akik nem gondoltuk magunkat sem maflának, sem butának, olykor megrendültünk önmagunkba vetett bizalmunkban: ugyanis ki dönthette el, hogy ki a mafla és ki a buta. És valóban ennek csak tünetei voltak, bizonyítékai alig. Ráadásul alig adtunk hangot abbeli feltevésünknek, hogy tudniillik mi nem voltunk sem maflák, sem buták. Amikor aztán az általunk maflának és butának gondoltak sértetten hozzákezdtek azok felszámolásához, akik magukat sem maflának sem pedig butának nem tartották, kiderült: hogy – ha sokáig csűrtük-csavartuk a kérdést - aligha lehetett megkülönböztetni a maflákat és butákat a magukat nem maflának és nem butának mondottaktól. Így azután nagy rendetlenség támadt, s most már nehezen volt eldönthető: ki volt a mafla és ki volt a buta; pontosabban felmerült az a kérdés is: olyan fontos volt-e tudni ki volt a mafla és ki volt a buta, ha úgyis rajtuk álltak vagy buktak (többnyire buktak: lásd történelem) a dolgok. Aztán meg azok, akik magukat sem maflának, sem butának nem tartották, semmiféle jobb megoldást nem kínáltak a dolgok rendehozatalára. S nagy kérdés, hogy rendbehozhatók voltak-e az ominózus dolgok, akár maflákról és butákról, akár pedig nem maflákról és nem butákról volt szó. Ha ez a megkülönböztetés egyáltalán megállta a helyét . És megint elölről.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Örkény István:
ˇIN MEMORIAM DR. K. H. G.
ˇ
- Hölderlin ist ihnen unbekannt? - kérdezte dr. K. H. G., miközben a lódögnek a gödröt ásta.
- Ki volt az? - kérdezte a német őr.
- Aki a Hyperion-t írta - magyarázta dr. K. H. G. Nagyon szeretett magyarázni. - A német romantika legnagyobb alakja. És például Heine?
- Kik ezek? - kérdezte az őr.
- Költők - mondta dr. K. H. G. - Schiller nevét sem ismeri?
- De ismerem - mondta a német őr.
-És Rilkét?
- Őt is - mondta a német őr, és paprikavörös lett, és lelőtte

dr. K.H.G.-t.
 Yannis Kyriakides ~ The Thing Like Us


A fiatal ciprusi zeneszerző és hangművész arra a szinte lehetetlen elhatározásra jutott, hogy meghangosítja Spinoza Etikájának fogalom-definícióit, valamint egy levél részleteit, amelyet Spinoza B. de S. Schuller G. H.-nak írt válaszképpen 1674 őszén.
A magyar szöveg forrása:
Spinoza levelei (Filozófiai Írók Tára – Új sorozat) Budapest Franklin-Társulat, é.n. 206. oldal 58. levél - Fordította: Posch Árpád. (Az Akadémiai Kiadónál 1980-ban megjelent Politikai tanulmány és levelezés - Szemere Samu fordítása nem tartalmazza a levél teljes szövegét.)

Itt a lemez második részéből a fent említett levél részletei szólalnak meg. Kyriakides Spinoza szövegét feltagolta több tucatnyi trackbe, s közéje iktatott szöveg nélküli hang-részleteket.


video

Tuesday, February 14, 2017

Robert Wilson

első rádiójátéka

Monsters of Grace II

A rádiójátékot a Südwestrundfunk kulturális programja (SWR2) mutatta be még 2014 júniusában. Szerepelt a 2015-ös angliai Nemzetközi Rádiódráma Fesztiválon.

A cím: utalás Shakespeare Hamletjére ("Ó, irgalomnak minden angyali / S ti égi szolgák, most őrizzetek"), ám az angyalokból itt szörnyetegek lettek.

A Monsters of Grace II-t az magyarázza, hogy Wilson ezzel a címmel és részben ezzel a tartalommal rendezte Philip Glass operáját.

A rádiójátéknak, amely egyebek között Lucretius, Hölderlin, Goethe, Wittgenstein szövegek részleteiből és kortárs zenéből (mások mellett például Michael Galasso) áll össze, mindazonáltal nincsen története; szöveg- hang-, effekt-, zajfolyam. Olykor a szövegek is egymásra olvadnak, így valamiféle szövegzenét hoznak létre. A műsor nyelve német, angol, francia, olasz és latin.

A műsor hangulata inkább borúlátó (ez a bevezető kemény sorokból vélhető: "Egyik nap jön a másik után, így megy ez, mindig ugyanaz. Coitus, sírás, átkozódás, ejakuláció - mindig ugyanaz").

A színészek kitünőek, mások mellett Isabelle Huppert vagy Lady Gaga (prózai szerepben! - ritmikus, ismétlődő szöveggel).

A darab hangulati végkicsengése mégis talán derűlátóbb, hiszen csinálni kell.

Itt a több, mint egyórás műsorból néhány töredék és a felvétel során készült fénykép következik, a teljes műsor meghallgatható és letölthető ( ITT )


video

Monday, February 13, 2017

Emlékek, álmok, gondolatok

A cím megegyezik Jung könyvének a címével. És ha szöveg szerint nem is feltétlenül, mégis okkal lett a rádióműsor címe ugyanaz.

Hallgatható: ITT

V.ö.:  ITT

Thursday, February 09, 2017

HPSCHD  ~~ CSMBL

harpsichord  ~~  csembaló


John Cage sok változatban megszólalt és sokat vitatott (Lejaren Hiller közreműködésével született)

kísérleti opusza. Branden W. Joseph 
2016-ban
megjelent tanulmánykötetében 

(Experimentations ~ John Cage in 

Music, Art and Architecture) egész fejezetet kapott 
Kísértet vagy Szörnyeteg címmel.

Egy interjú alkalmával mondta 

Cage: 

„sok erdőben barangoltam, s nagyon frusztrált, hogy 

kényszeresen, gyorsan nagy területeket bejártam, holott 
azokból egyetlen négyzetméternyi alkalmasabb a kutatásra”.

Ebben a kötetben - s ez a fenti idézetet bizonyos módon igazolja - 

arról is szó kerül, hogy Cage szenvedélyes gombász volt, írását a 
szakma is használja.Itt a HPSCHD két feldolgozásából 
idézek. 

Az első részben Jukka 

Tiensuu finn zeneszerző és csembalista 
játssza a szólóváltozatot. 
Talán nem véletlen, hogy Tiensuu lemezén Scarlatti és Couperin is megszólal.

  

 

A második részben három csembaló szól, 
valamint kompjuterrel vezérelt hangszalagok. A korai, egész termet elfoglaló 
óriás méretű kompjuter:ILLIAC 
II. 

A zenét Duchamp, Moholy-
Nagy, Rauschenberg, Tobey és 
Schwitters alkotásai kísérik.


video

Tuesday, February 07, 2017

Szapphó

„… merészséget… ember…”

„Rosszul mondják azt, hogy a Múzsák száma kilenc csak. Leszboszi Szapphó lett, el ne feledd, tizedik!” (Platón?) – „Mért nem jössz inkább, ahogy egyszer jöttél, hallottad kérő szavamat… Menj,… mint ahogy látjuk… sáraranykarú.. és… óriási végzet… Sóvárgok, s elemészt a vágyam… Enyhül már a szivem, mit vágy tüze égetett. El nem érhetem én az eget, tudom…sötét fürtjeimet dér lepi, ősz vagyok már… gyenge a térdem, kibicsaklik egyre. De én puhaságot szeretek, s ezt meg is adta sorsom, napos ragyogást csak szerelem nyújthat: övé a szépség. Méz se jut nekem, ámde a méh se… Hiszem azt, megemlékeznek rólam a jövőben is!” (Szapphó Kr. e. 628-568)


Szapphó versei javarészt csak töredékekben maradtak meg. 

A rádióműsorban egy "haiku" és egy Platonnak tulajdonított 

szöveg kivételével végig Szapphó szövegét használtam. A zene 

kortárs zeneszerzők műveiből, egy csipetnyi Beethovenből és 

rekonstruált ó-görög dallamokból állt össze. A két színész hangja 

négy hangon szólal meg.

A teljes műsor számítógépen készült.

Akinek van felesleges ötven (pardon 49:55) perce, meghallgathatja:Tuesday, January 31, 2017

Nosztalgia?


Egy valamikor készült rádióműsor, többen szídtak érte. Ugyanis nincsen „története”! Rádióműsor. Egyszerűen. Semmilyen más eszközzel nem valósulhat meg. Így képzeltem, képzelem el: mi az, hogy rádióműsor.


„Mi volt ez? Lehetne most nevet adni neki, műfajt. Ragaszthatnánk reá egy matricacédulát, hogy ne árválkodjon szegény otthontalanul, skatulyátlanul, árván. Mondhatnánk róla, hogy remix. Vagy rádióetűd. Vagy hangkollázs. Vagy "road radio". Vagy akármi. De leginkább rendetlenség volt. Önfeledt rendetlenség. Szabadság. A rend végre nem söpörhette a szőnyeg alá az érzést. Szép volt. És azon nincs mit érteni.” – írta a műsorról Cserna-Szabó András.

Meghallgatható: ITT 

Thursday, January 12, 2017

Egy kitüntetés margójára


A Hír tv-ben Veiszer Alinda műsorában a minap Eötvös Péter zeneszerző volt a vendég.

A teljes beszélgetés meghallgatható : ITT

A beszélgetés mindvégig érdekes és színvonalas volt, mi más lehetett volna Eötvös Péter esetében.


Egy ponton a Magyar Szent István-rend kitüntetésről is szó került

Ezt a 2011-ben újra alapított (eredetileg Mária Terézia alapította 1764-ben!) rendet több kiválóság (Rubik Ernő, Egerszegi Krisztina, Kertész Imre, Polgár Judit) mellett Eötvös Péter is megkapta.

Az alább idézett részlet erről a kitüntetésről szól. S bár az átvétellel kapcsolatos vita elfogadható érveléssel zajlott, egy fontos ponton pontatlanság, illetve hiány zavarta a dolgot. S ezt a kitüntetéssel kapcsolatos viták kapcsán figyelembe kell venni!   

Nem tudok arról, hogy bizonyos esetekben ezt a rangos kitüntetést a méltatlanoktól visszavonták volna.

A kitüntetést ugyanis 1941 és 1943 között Göring, Ribbentrop, Ciano és Serédi Jusztinián is megkapta, s ezek a nevek (mások mellett)  szégyenteljes foltot hagytak az egyébként patinás kitüntetés rangján.


video

Monday, January 09, 2017

 bestemor HOHÚgy lett, hogy jónéhány alternatív (elsősorban elektronikus) zene jutott el hozzám. Izgalmas dolog ezeket hallgatni. Másként kell érzékelni ezeket, mint akár a klasszikusokat vagy a kortárs klasszikusokat. Bár ez utóbbiak már kísérleteztek az elektronikus zenével. Stockhausennek, Ligetinek, Alvin Luciernek, Luciano Berionak, Luigi Nononak, Dieter Schnebelnek és sok kortárs zeneszerzőnek elektronikus kompozícióik vannak.


A lényeg, hogy másként kell ezeket az opuszokat megközelíteni. Sok kritikus, zene-esztéta száműzné ezeket a dolgokat, holott a régebbiek pusztán azért nem foglalkoztak ezekkel a lehetőségekkel, mert nem voltak ilyen lehetőségeik.


A norvég bestemor HOH lemez első számának a címe A világítótorony felé. Meditatív hangokkal kezdődik, szinte kíséret nélküli ének, de ezzel az énekhanggal sok minden történik, majd átcsap ritmikába, ám az ének végig ott bujkál a ritmusos elektronika mögött. Itt tehát a To the Lighthouse című opuszt idézem. Különösen meglepő, hogy a komponistákat (HOH) kik ihlették. De ezt majd a zene hallgatása közben tudhatjuk meg. Az énekesnő: Anne-Marte Rygh.

video

Monday, January 02, 2017

Anomáliák


Rettenetes lehet így élni - mondja a hölgy -, miközben két ujja közé fogva, az autó ablakán át, egy kétszázforintos érmét ad át a kéregető hajléktalannak.

Meg a négymillió, a minimálbér, az éhező gyerekek, a hosszú sorok a Blahán.

Rettenetes!

Mit lehet kezdeni az öregkorral, szól a hölgy a társaságban, az öregek között. A napok morzsolódnak, kellene az ünnep, meg a régi barátok. 

Mindenki  elmaradt azokból az időkből, amikor a 
tehetősség még csak formálódott. Volt dolog, szebb volt a világ...

Most?...

Van a vérnyomás, a műtét, a fájások... Egészségügy. Meg minden. Meg semmi.

Talán a könyvek, a művészet?... Megismerni a világot - papíron. Ja igen, a világ hálóján is lehet barangolni. Meg minden. Meg semmi.

Mégis, talán egyetlen barát? Kedves... Bármikor számíthatok rá - mondja a hölgy -, miközben tekintetével elrévedve szinte meghatódottan vígasztalja magát.

Segítek - szólt. Van egy másik, egy kisebb lakásom; odafogadtam. Semmit mondó bérért. Nyugdíja - szegénynek - kevés, takarításból, miegyébből foltozza-egészíti.

Hogyan lehetne segíteni a rászorulókat - kérdi a hölgy távolbatekintőn - mormolva a szavakat?  Hogyan lehetne?...

Megállok egy percre  most, az új év első napján. Vajon mindez így, ilyen egyszerűen, végülis nem éppen az, „mi a nyomort oly hosszan élteti”?
Saturday, December 24, 2016

Cioran


Egy műsor, még a huszadik századból.

Sok dologra találtam Cioran szövegeiben, amit magam is gondoltam, dehát ő meg is írta.

Cioran szövegeibe Beckett, Pilinszky és Celan szövegtöredéket fűztem.

A zenék?

Bach, Gubajdulina, Lantos, Beethoven, Feldman, Bryars...

Jól megférnek egymás mellett, egy műsoron belül. Meg a szöveget is jól követik.

A műsor meghallgatható: ITT

Thursday, December 22, 2016

 Happy Birthday to Me! És akkor a present!    

75. születésnapomra kaptam Steve Reich-től:És a rádióműsor, amit egykor Steve Reichről készítettem. Meghallgatható: ITT

Wednesday, December 14, 2016

Szövegek, gondolatok, szövegfestmények

 Gertrude Stein

(Névre kattintva lásd: Wikipedia!)

Egy régi rádióműsoromat hallgattam újra. Az ilyesmi sokszor csalódást okoz: másként csinálnám ma. Stein esetében más történt. 

Ez a műsor mintha jobb lenne, mint egykoron.

Persze nagyon vegye magát, aki ezt az ötven percet erre áldozza. Nehéz szöveg, súlyos asszociációk, keserves igazságok. És ilyenformán időtlen vagyis aktuális.

A zenék számomra teljesen azonos világot idéznek, mint a szövegek. 

A műsor meghallgatható: ITTItt Francis Picabia és Pablo Picasso festményei...


Minden szöveg szerzője: Gertrude Stein


   A  zenék:

1.     John Cage: Living Room Music
2.             ’’        : In a Landscape
3.             ’’        : Bacchanale
4.             ’’
5.     Kurt Schwitters: Ursonate (Spiritus Noister feldolgozás)
6.     Per Nørgård: I Ching
7.     Iannis Xenakis: Psappha
8.     Edgard Varèse: Amériques
9.     Steve Reich: City Life
   10. Richie Hawtin: Dirty  
   11. Kevin Volans: This is How it is
   12.          ’’          : Leaping Dance
   13. Poul Ruders: Således Saae Johannes
  14.        "          : Symphony